OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě alesta. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Alesta Business s.r.o. Zikova 708/5 Praha 6 Dejvice 160 00 IČO:65139992 DIČ CZ65139992 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


I. VYMEZENÍ POJMŮ


Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/jiný subjekt - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto řádem a další relevantní informace. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.


II. OBJEDNÁVKA

• Objednávku je možné učinit on-line systémem podle pokynů aplikace, kdy se za účelem objednávky, či rezervace, vyplní údaje v elektronickém systému na jednotlivých stránkách. Při zadávání objednávky doporučujeme věnovat jednotlivým krokům pozornost, z důvodu vyloučení nesprávné objednávky. Za tím účelem se objednávky archivují prostřednictvím elektronické aplikace.
• Objednáním zboží kupující akceptuje obchodní podmínky.
• Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, Smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
• Opravy nebo změny objednávky přijímáme prostřednictvím elektronické pošty.
• Objednávku lze uzavřít i jinými komunikačními prostředky, například e-mailem, telefonicky.


III. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


• Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, za sjednaných podmínek, v dohodnutém termínu.
• Prodávajícímu vyplývají povinnosti k zabezpečení služeb z obecně závazných předpisů.
• Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, stane-li se plnění nemožné, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
• Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor, apod. - kupující bude v tomto případě vždy informován a nabídnuta možnost objednávku změnit.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

• Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
• Kupující se zavazuje uhradit výši ceny v řádném termínu.
• Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.


V. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při splnění těchto podmínek Vám bude vrácena plná kupní cena:

• Informujte nás E-mailem o odstoupení od smlouvy číslo XYZ. Do toho E-mailu uveďte také následující informace kam požadujete vrátit peníze:

  • Na adresu složenkou.
  • Na bankovní účet.

• Doručte zboží na adresu, kterou naleznete v kontaktních informacích. NIKDY nezasílejte zboží zpět na DOBÍRKU, nebude převzata.
• Veškeré zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu musí splňovat tyto požadavky:

  • Zabaleno v původním obalu. o Nesmí jevit známky používání.
  • Musí být nepoškozené.
  • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
  • Zásilka musí obsahovat originální doklad o koupi.

• Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme dle Vámi uvedených údajů nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
• Alternativně lze odstoupit od smlouvy i jiným způsobem než jaký je výše doporučen. V takovém případě musí být odstoupení učiněno takovým způsobem, který bude jasně vyjadřovat projev vůle spotřebitele od smlouvy odstoupit.
• Při vrácení peněz na bankovní účet bude kupní cena vrácena vyjma nákladů na doručení zboží v plné výši. V případě zaslání složenkou na adresu bude odečtena částka 45,- Kč na tuto poukázku. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.


VI. KONTROLA DODÁVKY

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě nebo nekompletnosti dodávky. Kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.